پیشنهاد سامانه‌های مدیریت

عادل پورقنبر - 1399/01/19 - امتیاز 5/00 از 5

قیمت گذاری آمیخته محصول (Product Mix Pricing)، حالتی از قیمت گذاری است که در آن به جای قیمت گذاری رو ...

عادل پورقنبر - 1399/01/18 - امتیاز 5/00 از 5

در این مقاله به توضیح عوامل تاثیرگذار بر سطح کفایت انتظارات خدمات، یعنی سطح پایینی آستانه تحمل خواهی ...

عادل پورقنبر - 1399/01/17 - امتیاز 5/00 از 5

برند سازی به معنای ایجاد ادراک در ذهن مشتری می‌باشد و همان طور که قبلا ذکر گردید، مفهوم برند، مفهومی ...

عادل پورقنبر - 1399/01/16 - امتیاز 5/00 از 5

عوامل بیرونی (External Factors) عواملی هستند که از بیرون بر قیمت گذاری تاثیر می‌گذارند و سازمان ...

عادل پورقنبر - 1399/01/15 - امتیاز 5/00 از 5

انتظارات مشتری از خدمات توسط عوامل زیادی که بسیاری از آن‌ها تحت کنترل ما نیست شکل می‌گیرد که دامنه و ...

عادل پورقنبر - 1399/01/14 - امتیاز 5/00 از 5

در قیمت گذاری لازم است تاثیر برخی از عوامل مدنظر قرار گیرند. عوامل تاثیرگذار بر قیمت گذاری به دو دست ...

عادل پورقنبر - 1399/01/13 - امتیاز 5/00 از 5

حامی یا مالک برند، تعیین‌کننده شخص یا سازمانی است که مالکیت برند را دارا می‌باشد. حامی برند یا ...

عادل پورقنبر - 1399/01/12 - امتیاز 5/00 از 5

قیمت، دومین جزء آمیخته بازاریابی است. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت بحث قیمت گذاری است. عمدتا ...

عادل پورقنبر - 1399/01/11 - امتیاز 5/00 از 5

مفهوم انتظارات مشتری در بخش خدمات، اعتقاداتی است که مشتری در زمینه ارائه خدمات دارد. انتظارات مشتری، ...

عادل پورقنبر - 1399/01/10 - امتیاز 5/00 از 5

یک استراتژی، از تلاقی محصول موجود با برند موجود به دست می‌آید و به آن توسعه خط محصول می‌گویند. استرا ...

بالا