پیشنهاد سامانه‌های مدیریت

عادل پورقنبر - 1399/01/14 - امتیاز 5/00 از 5

در قیمت گذاری لازم است تاثیر برخی از عوامل مدنظر قرار گیرند.عوامل تاثیرگذار بر قیمت گذاری به دو دسته ...

عادل پورقنبر - 1399/01/13 - امتیاز 5/00 از 5

حامی یا مالک برند، تعیین‌کننده شخص یا سازمانی است که مالکیت برند را دارا می‌باشد. حامی برند یا ...

عادل پورقنبر - 1399/01/12 - امتیاز 5/00 از 5

قیمت، دومین جزء آمیخته بازاریابی است. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت بحث قیمت گذاری است. عمدتا ...

عادل پورقنبر - 1399/01/11 - امتیاز 5/00 از 5

مفهوم انتظارات مشتری در بخش خدمات، اعتقاداتی است که مشتری در زمینه ارائه خدمات دارد. انتظارات مشتری، ...

عادل پورقنبر - 1399/01/10 - امتیاز 5/00 از 5

یک استراتژی، از تلاقی محصول موجود با برند موجود به دست می‌آید و به آن توسعه خط محصول می‌گویند. استرا ...

عادل پورقنبر - 1399/01/09 - امتیاز 5/00 از 5

تحقیقات متعددی انجام شده که نتیجه آن‌ها این است که کیفیت خدمات، در بخش خدمات، منجر به رضایت مشتری می ...

عادل پورقنبر - 1399/01/08 - امتیاز 5/00 از 5

بسته بندی (Packaging)، از دیگر تصمیماتی است که یک مدیر محصول باید آن را اخذ نماید. کاربرد بسته بندی ...

عادل پورقنبر - 1399/01/07 - امتیاز 5/00 از 5

ابتدا بر نقش کارکنان در بازاریابی و کسب و کار خدمات متمرکز می‌شویم. زیرا معتقدیم کارکنان در کسب و کا ...

عادل پورقنبر - 1399/01/06 - امتیاز 5/00 از 5

تعداد کارمندانی که برای رسیدگی به تماس‌ها نیاز دارید و جدول‌های زمانی که تهیه می‌کنی ...

عادل پورقنبر - 1399/01/05 - امتیاز 5/00 از 5

اولین قدمی که برای فروش خدمات و ایجاد یک کسب و کار خدماتی باید برداریم این است که ارزش آن را برای م ...

بالا