تقویم آموزشی

سامانه های مدیریت

دوره‌های آموزشی شرکت سامانه های مدیریت، به صورت منظم و فصلی برگزار می‌شود.

در جدول زیر، زمان‌بندی انواع دوره‌های امسال را مشاهده می‌نمایید، بدین ترتیب در صورت تمایل می‌توانید با کلیک بر روی دوره‌ها، فرم مربوطه را تکمیل نمایید. کارشناسان دپارتمان آموزش شرکت، جهت ارائه توضیحات بیشتر و هماهنگی برگزاری دوره، با شما در تماس خواهند بود.

سال 1399دوره مقدماتیدوره پیشرفتهدوره سازمانی
فروردین----ظرفیت تکمیل
اردیبهشتدرخواست ثبت نام ----
خرداد--درخواست ثبت نام --
تیر----درخواست ثبت نام
مرداددرخواست ثبت نام ----
شهریور--درخواست ثبت نام --
مهر----درخواست ثبت نام
آباندرخواست ثبت نام ----
آذر--درخواست ثبت نام --
دی----درخواست ثبت نام
بهمندرخواست ثبت نام ----
اسفند--درخواست ثبت نام --
بالا